Bii hoofdstuk Duurzaamheid Positief dat B&W 40.000 hebben vrijgemaakt voor het opstellen en uitvoeren van de nota Duurzaamheid. Een startnotie is wenselijk zie voorbeeld raadsnotie voorbereiding nieuw woonplan. Wij stellen het erg op prijs als het college meer informatie verstrekt over inhoud over de projecten in het kader van SLOK-subsidies. Verbeterpunten: bij pag. 8 WABO, pag. 12 Duurzaam inkopen en pag.18 afvalwater is de tekst beperkt tot achtergrondinformatie over landelijke ontwikkeling en wettelijk bepalingen. Wij missen een doorvertaling naar gemeentelijk beleid. Met andere woorden: wat stelt het college concreet voor? Moeten wij actie ondememen en zo ja welke en zo niet waarom niet? De hear Elgersma (GBL): By de arguminten soe om him ek wol it argumint fan de PvdA tafoege wurde kinne. It gehiel past binnen de begrutting. It is hiel praktysk by de WABO dat guon fergunnings by elkoar foege wurde kinne. Op side 11 stiet dat it mooglik is om dat mei de reguliere oeren foar de MAD op te fangen. By de oare wenkeamen soe de prioriteit lizze by Britsum (side 14). Werom der? Gearwurking mei oare gemeenten is in goede saak. Op side 18 giet it eins hast net oer offal wetter, mar hast hielendal oer ferpakkings. Oangeande de utfiering fan kontroles: Binne der konsekwinsjes oan ferbun lykas boetes of dat der gjin fergunning mear j un wurdt? Wer moat men oan tinke by de Diversen op side 22? De hear Dijkstra (FNP): Hy wachtet de beantwurding fan de ffagen of. Wethalder Haites: De kontrole en de hanthaving wurde dien troch it hanthavingsburo en net troch de MAD. Yn it ferslach fan it hanthavingsburo kin men der mear oer leze. De hear Pot (WD): Het staat er allemaal keurig in hoe een en ander geregeld is. Hij neemt aan dat het handhavingsbureau het milieuprogramma als leidraad heeft. Wethalder Haites: Dat is korrekt, dat bart yn gearwurking mei de MAD. De subsydzje- oanffaach foar duorsumens smyt in bydrage oan it enerzjy-akkoart foar Noard-Nederlan op. Men hat foar 8 projekten in subsydzje oanffege. De 8 projekten binne opjild set. Fia SenterNovem kin men 50% subsydzje krije. Foarich jier bleau der 40.000 euro op de begrutting oer en derom is dat bedrach ynset. Op de ffagen oer de post Diversen kin sy sa gjin antwurd jaan, dat soe sy neiffeegje moatte by de MAD. It kin mei bygelyks bestimmingsplannen, ludundersyk ensafuorthinne te meitsjen hawwe. De hear De Jager (CDA): It is in foars bedrach. Men soe yn de takomst in opsomming fan aktiviteiten by sa'n bedrach hawwe wolle. Wethalder Haites: Sy wiist derop dat by de jierrekken de ferantwurding plakfynt. Mefrou Ennour hat gelyk mei har opmerking oer de arguminten en sy soe har foarstel dan ek wol taheakje wolle oan it miljeuprogramma. De wetlike ferplichting fertaalt him ommers ek yn in morele ferplichting. De oeren fan de MAD binne foar de fergunningferliening omearre. By kategory 4-bedriuwen docht de MAD de kontrole noch wol, mar fierder giet it om de ofhanneling fan de fergunnings en de meldingen. Op side 8 is in stikje tekst weifallen, mar dat is werom te finen op it meidielingsstik fan de griffier. 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 44