De PvdA is het hier van harte mee eens, maar is benieuwd hoe het apparaat wordt ingezet Als het apparaat in het gemeentehuis wordt geplaatst is de inzet in het algemeen beperkt tot het relatief kleine aantal medewerkers en bezoekers gedurende de kantoortijden. 's Avonds en in de weekeinden is het apparaat dan niet beschikbaar. Landelijk loopt er een campagne van de Hartstichting om rondom openbare AED 's 6 minuten zones in te richten. Dat zijn plekken waar binnen 6 minuten een AED en een bevoegde bedienaar beschikbaar is. Dat kan door de brandweer uit te rusten met een AED, want die hebben vaak een kortere aanrijdtijd dan een ambulance. Ook kan een AED buiten op straat worden opgehangen, die wordt kan worden bediend door EHBO-ers die per sms worden opgeroepen. Met ingang van volgend jaar zijn alle gediplomeerde EHBO-ers bevoegd een AED te bedienen. Vraag: Is het de bedoeling om met de door de gemeente aan te schaffen AED een 6 minutenzone in te richten? Zo nee, is het college bereid om in overleg met de Hartstichting een plan te maken voor de meest doelmatige inzet van de aan te schaffen AED voor een zo groot mogelijk deel van de bevolking? Wethalder Visser: Zij kan de vraag niet met ja of nee beantwoorden. Er liggen enige verzoeken om een AED aan te schaffen. Er is ook een ambulancepost in onze gemeente aanwezig die een rol kan spelen. Uit het advies van de HVD blijkt dat men er op een zorgvuldige manier mee om moet gaan, want de gemeente zou dan ook voor begeleiding moeten zorgen. Het heeft nader onderzoek nodig. Er zal binnenkort een voorstel over de aanpak naar de raad komen. Mefrou De Voogd (PvdA): Zij is blij dat het college het serieus opneemt. Mefrou Wachter (CDA): Worden de buitendorpen er ook bij betrokken? Wethalder Visser: Ja. De hear De Kroon (PvdA): Der hat earder wat diskusje west oer de begruttingswiziging by Empatec. Men woe witte wat it effekt fan dy wiziging op de begrutting fan de gemeente wie. Ut it antwurd fan Empatec docht bliken dat it effekt foar de gemeente nul is. Der is er wiis mei. Sa'n konkluzje soe der de oare kear direkt by stean moatte. 8. Meidielings fan it kolleezje fan b&w oan 'e ried Wethalder Visser: Men streefit emaar om in april 2009 met een voorstel met betrekking tot het Multi Functioned Centrum in Britsum te komen. Er is ondertussen een gesprek geweest met de woningbouwcorporaties. Per 1 april 2009 gaat de vrijwilligersverzekering in. Er zal een aantal keren in de Stienser Omroeper worden vermeld dat er een verzekering voor vrijwilligers komt. Boargemaster Ter Keurs: Vanaf heden maken we, eerst als proef, gebruik van een ffeelance-joumalist voor de Stienser Omroeper: de heer Wouter van der Wal. Er is behoefte aan een verslaglegging van de raadsvergadering door een onafhankelijk journalist. 6

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 9