GEMEENTE LJOUWERTERADIEL GEMEENTEBLED RIEDSGEARKOMSTE lIMilf1,1 16 april 2009 fan Jier: 2009/5 Omskriuwing: Brege oer Feinsumer feart Plak: Wyns. Bartiehiem Datearring: 1934

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 1