GEMEENTE LJOUWERTERADIEL GEMEENTE BLED RIEDSGEARKOMSTE IPI 8 oktober 2009 fan Jier: 2009/10 Omskriuwing: Bregeleane Plak: Stiens Datearring: 2006

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 1