GEMEENTE L J OU WERTERADIEL EMEENTEBLED RIEDSGEARKOMSTE 10 desimber 2009 Jier: 2009/14 fan Omskriuwing: Ovonde mei mune Plak: Stiens Datearring: 2009

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 1