lm Leeuwarderadeel 9 g m IGEMEENTEI Stiens, 03-01-2017 Raadsvergadering: 26 januari 2017 Voorstelnummer: 2017/1 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: J.J. Hoekstra E-mail: j.hoekstra@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. 058-2576644. Onderwerp: (her)benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017 Te nemen besluit: De leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017 respectievelijk ontslaan en of (her)benoemen volgens het voorgedragen voorstel in de brief van 6 december 2016 van Hüs&Hiem Korte inhoud: Dit voorstel betreft het (her)benoemen en ontslaan van leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Inleiding: Hüs&Hiem kent een roulatiesysteem voor de leden van de diverse commissies (Welstandscommissie, Monumentencommissie en de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit). Dit voorstel betreft het (her)benoemen en ontslaan van leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. De benoeming dient deels te geschieden door het college en deels door de raad. Argumenten: 1.1 Zie bijgevoegde brief van Hüs&Hiem. De benoeming van de diverse leden is deels een bevoegdheid is van het college van B&W en deels van de raad. Het voorstel is daarom ook ter goedkeuring voorgelegd aan het college van B& W. Achtergrond informatie De gemeente Leeuwarderadeel is samen met meerdere Friese gemeenten aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling Hüs&Hiem. De gemeenteraden en colleges van B W - elk van deze organen binnen hun bevoegdheid - benoemen en ontslaan de leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit is de geïntegreerde commissie van de welstands- en monumentencommissie Hüs&Hiem. In verband met het aflopen van de zittingstermijn van de leden van de welstandscommissie, wordt thans namens het algemeen bestuur van Hüs&Hiem bij schrijven van 6 december 2016 voorgesteld om opnieuw diverse leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te benoemen. In de praktijk betekent dit dat een aantal leden voor herbenoeming wordt voorgedragen en een aantal nieuwe leden wordt benoemd. Tevens wordt gevraagd de in de brief genoemde scheidende leden te ontslaan. Resumerend wordt voorgesteld de in de brief van het bestuur van Hüs&Hiem d.d. 6 december 2016 voorgedragen personen tot lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te (her-)benoemen en de

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 14