gm GEMEENTE FA Leeuwarderadeel O O Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 26 jannewaris 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehus fan Stiens. 9. Beneaming leden Advyskommisje Romtlike Kwaliteit 2017 De foarsitter: Hij stelt vast dat de raad met het voorstel akkoord gaat. Er wordt unaniem conform het voorstel en besluit besloten. 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 17