husenhiem O O j_j DEC. 2016 ,a &'.V 1 ,1 HoeLd m Tfiêrteöüjke groet, ✓V Ingek. Leeuwarderadeel Reg. 1 «e^« Nee Cluster Grif. Raad Afh. door Kopie Naam 1 Afgedaan 1 paraaf welstandsadvisering en monumentenzorg J .W FrisosUaal 1 8933 BN Leeuwarden (058)233 79 30 Aan alle deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling hüs en hiem Leeuwarden, 6 december 2016 Betreft: Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017 husonhiemöhusenhiem id www huscnhlcm.nl NL48 BNGH 0285 0223 50 Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u een brief met verzoek tot ontslaan/herbenoemen/benoemen van leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hüs en hiem (de voormalige 'welstandscommissie'/'monumentencommissie'). De brief is gericht aan zowel de raad als aan het College van B&W. Op speciaal verzoek van enkele leden van het Algemeen Bestuur willen wij nogmaals benadrukken dat zowel de raad als het College van B&W in moet stemmen met de voorstellen zoals in bijgesloten schrijven zijn gedaan. Frans van der W^rff Hüs en hier

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 18