husenhiem O welstandsadvlsering en monumentenzorg J W. Frisoslraat 1 8933 BN Leeuwarden Aan: De Gemeenteraad van de gemeente Leeuwarderadeel Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel Postbus 24 9050 AA STIENS (058) 233 79 30 husanh«m®husentiiem m wwwhusenhiam rt NL48 BNGH 0285 0223 50 Betreft: Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017. Ref.man/AB/brief aan gemeente inzake benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017. Leeuwarden, 6 december 2016 Geachte leden van de Gemeenteraad, geacht College, In de Woningwet 2003 is in artikel 12 b, sub 4 opgenomen dat de leden van de onafhankelijke Welstandscommissie voor een termijn van ten hoogste drie jaar kunnen worden benoemd. Zij kunnen eenmaal voor eenzelfde periode van drie jaar worden herbenoemd. De Monumentenwet kent in de doorwerking naar de gemeentelijke verordening geen expliciete benoemingstermijnen voor de leden van de Monumentencommissie. Niettemin hanteert hüs en hiem ook voor deze leden een roulatiemodel, vergelijkbaar aan dat van de welstandscommissie. Van belang is dat de gemeenteraad de leden van de onafhankelijke Welstandscommissie benoemt en ontslaat. Voorts geldt dat de leden van de gemeentelijke Monumentencommissie worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Waar binnen FryslSn de in de G.R. hüs en hiem deelnemende gemeenten gekozen hebben voor een geïntegreerde commissie in de vorm van een Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit ligt het voor de hand om de leden van de te onderscheiden commissies door zowel uw raad als door het college te doen benoemen. Om reden van flexibiliteit (onderlinge vervanging) is het gewenst om alle voorgedragen commissieleden in principe binnen elke gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te kunnen laten functioneren. In het geval van de G.R. hüs en hiem gaat het in 2017 om 23 gemeenten, hetgeen inhoudt dat alle deelnemende gemeenteraden zich expliciet moeten uitspreken over de te (her)benoemen leden en de leden die ontslagen moeten worden. Voor het jaar 2017 leidt dit ertoe dat een aantal zittende commissieleden de advieswerkzaamheden zal beëindigen, dat een aantal zittende leden voor herbenoeming moet worden voorgedragen, alsook dat een aantal nieuwe commissieleden moet worden benoemd. Mutaties in de commissies hebben geen invloed op het aantal formatieplaatsen bij hüs en hiem. Alsdan wordt voorgesteld: A

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 19