husenhiem O O Voorgesteld wordt de hierboven vermelde personen te ontslaan, respectievelijk te (her-)benoemen. Hoogachtend, namens het Algemeen Bestuur van hüs en hiem H. Deinum, voorzitter, voor deze, M.A. Visser, secretaris/directeur A welstandsadviserlng en monumentenzorg J W Frteostraal 1 0933 BN Leeuwanten administratie (058)233 7930 husenhtemOhusenhtom nl www husenNem nl NI48BNGH 0285 0223 50

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 21