fi Leeuwarderadeel ,-v/ GEMEENTE 10 Stiens, 3 januari 2017 Raadsvergadering: 26 januari 2017 Voorstelnummer: 2017/2 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: G. Stam E-mail: g.stam@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.058-2576659 Onderwerp: Begroting 2017 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan Te nemen besluit: Instemmen met de conceptbegroting 2017 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan en de desbetreffende begrotingswijziging vast te stellen. Daarnaast de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan vragen hoe is omgegaan met de afspraken over de inzet van tijdelijk personeel. Korte inhoud: Door de Dienst is een definitief concept gemaakt voor de begroting 2017. Deze heeft als basis versie 4 van de begroting 2017, aangepast aan de laatste wensen van de deelnemers. Inleiding: De conceptbegroting 2017 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan (de Dienst) wordt aangeboden aan de raad, waarmee de mogelijkheid ontstaat dat de raad een zienswijze indient. Na instemming door de raad vormt deze begroting de basis voor de verrekeningen met de Dienst over 2017. Argumenten: 1.1. Er is vooroverleg geweest over de begroting 2017 In de afgelopen maanden zijn er diverse momenten geweest waarop de conceptbegroting 2017 (versie 4) is besproken op ambtelijk niveau. Dat heeft op onderdelen geleid tot aanpassingen van de budgetten en aanscherping van de geformuleerde doelen. Daarbij is ook geconstateerd dat de gemeente beter rechtstreeks bepaalde kosten en inkomsten kan verantwoorden. Dat geldt bijv. voor het budget participatie (kosten WSW) dat nu uit de begroting van de Dienst is gehaald. 1.2. De begroting geeft een realistisch beeld De (herziene) begroting 2017 is gebaseerd op een realistische inschatting van het beroep dat in 2017 wordt gedaan op zorg. De Dienst is erin geslaagd de administratie zo vorm te geven dat met behulp van kengetallen de ontwikkelingen kunnen worden gevolgd en (tot op zekere hoogte) voorspeld. Zo spelen de macro-economische prognoses een rol bij het begroten van het bedrag dat aan uitkeringen wordt verstrekt. 1.3. De rol van het Gebiedsteam is meegenomen Als toegang tot de hulpverlening speelt het Gebiedsteam een belangrijke rol. In 2017 wordt de kwaliteit van het team verder uitgebouwd. Als gevolg daarvan zal nog scherper kunnen worden gestuurd op de invulling van de zorgvraag. Naar verwachting zal dat leiden tot enerzijds een aanbod

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 22