dat op maat is gesneden, anderzijds tot een kostenreductie. 1.4. Er is ruimte gemaakt voor respijtzorg Waar het gaat om het verlenen van eerstelijnszorg wordt zwaar geleund op de sociale omgeving van de cliënt, vaak in de persoon van de mantelzorger. In de praktijk blijkt dat een vorm van ondersteuning noodzakelijk is om deze niet te laten opbranden. Daarom is binnen de begroting van de Dienst budgettaire ruimte gecreëerd voor een gelegenheid waar de mantelzorger even op adem kan komen en nieuwe energie kan opdoen. Kanttekening(en): 1.1. De totale kosten sociaal domein stijgen Waar aan de ene kant een kostenreductie te zien is bij het Sociaal Vangnet en de jeugdzorg, daar zien we aan de andere kant een stijging bij de inkomensvoorzieningen. Dit laatste is het gevolg van de instroom van status- en vergunninghouders. De begroting van de Dienst gaat ervan uit dat we 85% van de rijksopgave weten te realiseren. 1.2 De integratie-uitkering Sociaal Domein wordt na 2017 beëindigd De grote decentralisatie van 2015 is bekostigd door een integratie-uitkering van het rijk. Door de gemeenteraad is gesteld dat in Leeuwarderadeel de gedecentraliseerde taken budgettair neutraal moeten worden uitgevoerd. Dat is ook gebeurd: was er in enig jaar een overschot, dan werd dat gereserveerd en ingezet in een volgend jaar. Per 2018 wordt deze bekostigingssystematiek verlaten en gaan deze gelden deel uitmaken van de algemene uitkering. Dat betekent dat de uitvoering van de taken in het sociaal domein moet worden afgewogen in het geheel van alle gemeentelijke activiteiten. Er is niet meer een budgettair kader dat als ijkpunt kan dienen. Voor 2017 werken we dus nog volgens de gebruikelijke afspraak: een overschot wordt gereserveerd, een tekort onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. 1.3 De tijdelijke personele schil is - in tegenstelling tot eerdere afspraken - afgenomen In de aanloop naar de herindeling en de noodzakelijke ontvlechting van onze relatie met de Dienst, is de afspraak gemaakt om waar mogelijk tijdelijk personeel in te zetten. Dit vanuit het oogpunt dat daarmee de ontvlechting zonder grote financiële aanspraken kan worden ingezet. Uit de voorliggende conceptbegroting rijst de vraag of voldoende invulling is gegeven aan deze afspraak; zie het staatje hierna. Deze vraag kan aan de Dienst worden voorgelegd. Financiële toelichting: De conceptbegroting 2017 van de Dienst bevat een aantal mutaties en verschuivingen. Het resultaat hiervan is dat de bijdrage van de gemeente toeneemt met (afgerond) 150.000. Dit wordt gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein en in onze begroting verwerkt door vaststelling van de bijgaande begrotingswijziging. Uitvoering afhandeling Formatio do Dienst Begroting 201/ Horzlono bogrotlng 2016 Jaar 2015 (In FTE*s) (in%) (in FTES) (in 96) (ïnFTFs) Vast 89.99 77.37% 79.38 67.21% 79.60 Tijdelijk 26.32 22.63% 38.73 32.79% 38.93 Tot aai 116.31 100.00% 118.10 100.00% 118.16

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 23