3 M I GEMEENTE il i Leeuwarderadeel Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 26 jannewaris 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehüs fan Stiens. 10. Begrutting 2017 fan de Tsjinst SoZaWe Noardwest Fryslan De hear De Haan (GBL): Het is goed dat er ruimte is gemaakt voor respijtzorg. Door de samenwerking met Leeuwarden kan men deelnemen aan het samenwerkingspalet tussen Palet, Noorderbreedte en Welzoo. Dat zou ook een startpunt kunnen zijn voor een kleinschalig hospice. GBL is akkoord met de begroting. De hear Van Diggelen (WD): Hij gaat in op punt 1.3. waar staat dat de rol van het gebiedsteam nog scherper kan sturen op de zorgvraag. Dat leidt tot een kostenreductie. Wanneer denkt de dienst dat te realiseren? Bij de kanttekening staat dat de totale kosten zullen stijgen. Tegenover de verplichting van opnemen van statushouders staat immers ook een vergoeding. Er wordt (punt 1.2.) afgeweken van de huidige bekostigingssystematiek. Dat vindt de WD erg jammer. Men moet de kosten zo laag mogelijk houden met het oog op de uittreding. Het is goed om uitleg te vragen van de dienst over eerder gemaakte afspraken met betrekking tot de personele bezetting. Het aantal fte's voor tijdelijke bezetting is afgenomen, maar aan de andere kant groeit het vaste personeel net zo hard. De dienst lijkt de gemeente daarmee in de wielen te rijden. Verder gaat de WD akkoord. De hear Tigchelaar (CDA): Der sit in ferleging yn fan 12 miljoen yn de wersjenne begrutting. Dy reduksje wurdt foar it grutste part oerhevele nei de gemeenten binnen Noordwest foar de post partisipaasje. It giet net allinne om finansjes, mar ek om wat der dien is. De transysje is noch net ófrün en de transformaasje begjint. It gebietsteam mei seis mear beslisse en dat is in goede saak. Dêrtroch kin neffens him in beslissingslaach by de tsjinst reduseard wurde. Hy sjocht lykwols gjin personielsreduksje by de tsjinst, wylst de kosten foar de gebietsteams wierskynlik tanimme. Der blykt ek net üt de wersjenne begrutting in fïnansjele reduksje foar de gemeente. De bedoeling wie tydlik personiel ta te litten en fêst personiel te redusearjen. It tsjinstelde byld is no mear oanwêzich en it is terjochte dat it kolleezje mei de fraach nei de ried komt om in sjenwize yn te tsjinjen by dit riedsbeslüt mei de fraach hoe't omgongen is mei öfspraken oer de omgong mei tydlik personiel. Wat hat it kolleezje oant no ta dien om dizze situaasje tefoaren te wêzen? De opheffingsdatum is fan 2018 nei 2020 ferskood. Is it wol in realistyske begrutting? Op side 26 stiet dat der 85 miljoen ekstra komt fan it Ryk nei hushaldings mei in leech ynkommen en in ferdieling per gemeente sil stean yn de desimbersirkulêre. Is dat bedrach foar de gemeente al bekend en sa ja, hoe heech is dat dan? It CDA is wiis mei de bylage oer de bestimmingsreserve. De goed 150.000 euro dy't nei de tsjinst ta moat, is düdlik. De mutaasjes fan 2016 binne ek helder. De 85.000 euro foar de fersterking fan it gebietsteam yn 2017 stiet hiel düdlik yn de nota reserves en foarsjennings. Wêr is it negatyf saldo fan it sosjaal domein fan goed 86.000 euro op baseard? Der bliuwt in lytse bestimmingsreserve oer fan 37.000 euro. Binne de kosten dy't it gebietsteam meitsje moat foar de ütfiering fan de ütspraken fan de Sintrale Ried fan Berop oangeande de hüshaldlike help op te fangen binnen de reguliere begrutting of moat der noch in berop dien wurde op de bestimmingsreserve? Mefrou Bijsterbosch (PvdA): De PvdA heeft de begroting bekeken. De PvdA kan met de

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 28