5 conceptbegroting 2017 instemmen. Voor de invulling van de inzet van het tijdelijke personeel heeft de PvdA een amendement. Daarnaast wil men de dienst oproepen om ervoor te zorgen dat er een zodanige flexibele schil van medewerkers ontstaat dat de maatschappelijke kosten van de reorganisatie van de dienst door het uittreden van Leeuwarderadeel zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Het amendement luidt: De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in vergadering bijeen op 26 januari 2017 Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In besluit nr. 2017/2 de passage: "Daarnaast de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslan te vragen hoe is omgegaan met de afspraken over de inzet van tijdelijk personeel." Te vervangen door "Daarnaast de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslan op te roepen om te zorgen voor een zodanige flexibele schil van medewerkers dat de maatschappelijke kosten van de reorganisatie van de Dienst door het uittreden van Leeuwarderadeel zo veel mogelijk kunnen worden beperkt." Toelichting: Al sinds het besluit tot herindeling met Leeuwarden in 2013 pleit Leeuwarderadeel er bij de het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het aanhouden van een flexibele schil van medewerkers om de kosten van de reorganisatie van de Dienst door het uittreden van Leeuwarderadeel zo veel mogelijk te beperken. Uit de door de Dienst verstrekte cijfers blijkt dat het percentage medewerkers in tijdelijke dienst fors is verlaagd; van 39 in 2015 naar 26 in 2017. De PvdA fractie vreest dat door deze sterke verlaging van het aantal medewerkers in tijdelijke dienst de kosten van de uittreding van Leeuwarderadeel onnodig worden verhoogd. Daarom wordt gepleit vooreen percentage medewerkers in tijdelijke dienst waarmee de kosten voor het uittreden van Leeuwarderadeel zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Ondertekend op 26 januari 2017 door de PvdA fractie Leeuwarderadeel: Harm de Kroon Ursula de Voogd Pieter van der Werff Toke Bijsterbosch Mefrou Bijsterbosch (PvdA): Op pagina 42 wordt erop gewezen de dossiers bij de overgang naar Leeuwarden heel goed over te dragen. Daar moet volgens haar nog een groep genoemd worden: de mensen die een uitkering krijgen. De foarsitter: Hij schorst de vergadering. De foarsitter: Hij heropent de vergadering, heet de heer Brouwer welkom en geeft het woord aan wethouder Vos. Wethalder Vos: Hy nimt de suggestje fan it hospice mei. De ried hat in punt mei de ynset fan tydlik personiel. Hy stelt foar om dêrta in brief op te stellen en dy oan de direkteur fan de tsjinst foar te lizzen. Dy soe dêr in skriftlik antwurd op jaan moatte. Dat binne benammen de punten oangeande de ynset fan tydlik personiel en de taname fan it fêst personiel en de relaasje mei it ütstappen. De fraach hoe't ferrekkene wurdt dat der no mear wurk nei it gebietsteam giet, sil ek noch skriftlik beantwurde wurde. It hat te meitsjen mei it PSD-ferhaal. Der sit yndied 12 miljoen minder yn de wersjenne begrutting en dat partisipaasjejild giet nei Empatec. It is no mei de nije systematyk üt de begrutting helle en men betellet it no rjochtstreeks oan Empatec. It mindere ferskil fan 12 miljoen hat te meitsjen mei de kosten foar hüshaldlike help op

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 29