fm Leeuwarderadeel 3f IGEMEENTEI Underwerp: Riedsgearkomste Stiens, 16 jannewaris 2017 Achte leden fan 'e Rie, Ik nügje jimme üt om de riedsgearkomste fan 26 jannewaris 2017 by te wenjen. De wurklist en de stikken dy't der by hearre treffe jimme hjirby oan. Alle stikken lizze op gebrüklike wize op besjen yn de lêskeamer fan it gemeentehuis. De wurklist mei ütstellen leit foar belangstellenden op besjen yn de hal fan it gemeentehüs en de iepenbiere bibleteek yn Stiens. De gearkomste wurdt halden yn it gemeentehüs fan Stiens en begjint om 19.30 oere. De foarsitter fan 'e rie, Drs. Joop R.A. Boertjens Nr. fan de wurklist WURKLIST Nr. fan it ütstel 1. lepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boargers 4. Fragehealoere riedsleden 5. Fêststellen ferslach fan 8 desimber 2016 YNFORMEARJEND UNDERDIEL 6. Ynkommen stikken (lizze op besjen) Kêst 25a. (RfO) Boargers kinne mei-inoar maksimaal 30 minuten it wurd fiere oer Onderwerpen dy't op 'e aginda steane. Alle sprekkers krije net langer as fiif minuten. Ynsprekkers moatte dat op syn lést oant 24 oeren foar it begjin fan de gearkomste oan de griffier meld hawwe Kêst 40 (RfO) As in lid fan 'e ried yn de fragehealoere fragen stelle wol, moat dit mei oantsjutting fan it Onderwerp op syn minst 12 oeren fan te foaren meld wurde by de foarsitter. Neffens de öfspraken dy't makke binne kin in riedslid yn't plak fan de foarsitter ek de griffier op de hichte stelle. Kêst 19 (RfO) Tekstwizigings kinne foar it begjin fan de gearkomste yntsjinne ofoankundige wurde by de griffier. Kêst 20 (RfO) In riedslid kin oant 12 oere foar it begjin fan de gearkomste oan de griffier trochjaan oer hokker Ynkommen Stikken hy ofsy it wurd fiere wol.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 2