ft Leeuwarderadeel gm ■GEMEENTE 11 Stiens, 10 januari 2017 Raadsvergadering: 26 januari 2017 Voorstelnummer: 2017/3 Portefeuillehouder: J. R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: G. Stam E-mail: g.stam@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. 058-2576659 Onderwerp: Controleprotocol accountantscontrole 2016 Te nemen besluit: 1. Het controleprotocol 2016 vaststellen 2. Kennis nemen van het normenkader 2016 Korte inhoud: In het voorjaar van 2017 zal de accountant de jaarrekening 2016 controleren. De raad bepaalt, als opdrachtgever hoever die controle strekt en met welk detailniveau de rapportering wordt opgesteld. Dat gebeurt door vaststelling van het controleprotocol. Inleiding: In verband met het rechtmatigheidsoordeel van de accountant, beoordeelt de accountant of baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen. Jaarlijks dient de raad een controleprotocol vast te stellen ten behoeve van de accountantscontrole. Argumenten: 1.1 Door vaststelling van het controleprotocol wordt het primaat van de raad erkend. Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties voor de controle van de jaarrekening 2016. 2.1 Het normenkader geeft de accountant een handvat met welke regelgeving hij te maken heeft bij de uitvoering van de controle Het normenkader is in feite een inventarisatie van wetten, verordeningen, regels en besluiten (van zowel de centrale als de decentrale overheden) die van belang kunnen zijn voor de financiële huishouding van de gemeente. Het normenkader wordt vastgesteld door het college; de raad neemt er kennis van. Kanttekening(en): 1.1 De raad kan de accountant alleen nadere aanwijzingen geven voor zover dit uitgaat boven de wettelijke minimumeisen Zoals hierboven aangegeven bepaalt de raad de reikwijdte van de accountantscontrole en de mate van detail van de rapportage door de accountant. Echter is een aantal wettelijke eisen opgelegd die als minimumvereisten gelden. De raad mag wel strengere, maar geen soepeler criteria hanteren.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 31