Financiële toelichting: De controle wordt uitgevoerd binnen de contractafspraken met de accountant en de desbetreffende budgetten in de begroting. Uitvoering afhandeling n.v.t. Evaluatie: n.v.t. Conclusies Raad le behandeling: n.v.t. Bijlagen: Controleprotocol accountantscontrole 2016 Normenkader 2016 Ter inzage gelegde stukken: B&W advies Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester HARRIE SIEGERSMA drs. JOOP R.A. BOERTJENS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 32