Leeuwarderadeel GEMEENTE 11 Nr. 2017/3 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 10 januari 2017; BESLUIT: 1. Het controleprotocol accountantscontrole 2016 vast te stellen 2. Kennis te nemen van het normenkader 2016 Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 26 januari 2017,

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 34