O O 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding3 1.1 Doelstelling3 1.2 Wettelijk kader3 2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)3 3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties4 4. Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidtoetsing5 5. Communicatie en periodiek overleg5 6. Rapportering accountant5 Bijlage 1:7 Bijlage 2:8

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 37