1. Inleiding Bij besluit van 27 augustus 2015 heeft het presidium aan Ernst en Young Accountants opdracht verstrekt de accountantscontrole als bedoeld in art. 213 Gemeentewet voor de gemeente Leeuwarderadeel uit te voeren. Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole voor de jaarrekening 2016 moet de gemeenteraad jaarlijks een aantal zaken regelen, wat op hoofdlijnen in dit controleprotocol plaatsvindt. Object van controle is de jaarrekening 2016 van de gemeente Leeuwarderadeel. 1.1 Doelstelling Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties voor de controle van de jaarrekening 2016. De raad kan de accountant alleen nadere aanwijzingen geven voor zover dit uitgaat boven de wettelijke minimumeisen. 1.2 Wettelijk kader De Gemeentewet (GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in art. 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan de gemeenteraad nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties. De accountant mag verwachten dat de gemeente inzichtelijk maakt welke wet- en regelgeving van toepassing is. De gemeenteraad heeft op 31 maart 2005 de verordening ex art. 213 Gemeentewet (de financiële verordening) voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Leeuwarderadeel vastgesteld1. In de raadsvergadering van 31 maart 2005 is het bij de controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen bevestigd. Met dit controleprotocol stelt de gemeenteraad nadere aanwijzingen vast die specifiek van toepassing zijn voor het controlejaar 2016. Tevens wordt jaarlijks het normenkader geactualiseerd. 2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Zoals in art. 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de jaarrekening uitgevoerd door de door de raad benoemde accountant gericht zijn op het afgeven van een oordeel over: de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa en passiva; het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties (in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen); de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet (Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden); de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 1 De op 8 december 2016 vastgestelde financiële verordening gaat pas in per begrotingsjaar 2017

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 38