7. Ynkommen stikken üt it kolleezje fan b&w oan 'e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht (lizze op besjen) 8. Meidielings fan it kolleezje fan b&w oan 'e ried OPINIEARJEND UNDERDIEL HAMMERSTIKKEN ÜT OPINIEARJEND UNDERDIEL 9 (Wer)beneming leden Advyskommissje Romtlike Kwaliteit 2017 2017/1 10 Begrutting 2017 fan de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslan 2017/2 11 Kontroleprotokol accountantkontröle 2016 2017/3 BESLÜTFOARMJEND UNDERDIEL 12 Plan foar it bestriden fan de glêdens BESPREKPUNT RIED 13 Notysje FNP Ynkeap - en oanbestegingsbelied S|uting Op 'e lêskeamer lizze de efterlizzende stikken foar Ynliochtingen: Griffier: mefrou mr. G. J. Olthof. Oanwêzich op tiisdei, woansdei en tongersdei Tillefoan: 058 2576632 E-mail i.olthof@leeuwarderadeel.nl Taheakke stikken by de riedsstikken wurde allinne meistjoerd - as dizze stikken noch net earder tastjoerd binne - as dizze stikken nei oanlieding fan in eardere riedsgearkomste wizige binne. 2016/49 2017/4 de leden fan de Ried op besjen. Kêst 20 (RfO) In riedslid kin oant 12 oere foar it begjin fan de gearkomste oan de griffier trochjaan oer hokker Ynkommen Stikken hy ofsy it ward fiere wol O.o. Gearwurking gemeenten en ferbune partijen Giet om de mieningsfoarming. Beslüt kin nei de diskusje yn guon gefallen fuortendaliks nommen wurde. Yn de oare gefallen brukt it kolleezje fan b&w de rjochtingjouwende ütspraken fan de ried as boustiennen foar it opstellen fan it (nij of wizige) ütstel oan de ried. Yn dy gefallen nimt de ried it beslüt yn in oare gearkomste. Nei besprek wurdt oergien to beslütfoarming.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 3