Bijlage 1: Communicatie en periodiek overleg Onderstaand is de overlegstructuur in een communicatiematrix vastgelegd voor het boekjaar 2016. Uit het oogpunt van doelmatigheid heeft het de voorkeur zoveel mogelijk gesprekken te combineren. In het kader van het bestuurlijk overleg en de rapportage kunnen de volgende contacten tussen de accountant en het bestuur en management als regel van toepassing zijn. 7 Aantal Toelichting per jaar Presidium De gemeenteraad is opdrachtgever van de accountant. Het presidium is het aanspreekpunt voor de accountant voor de opdrachtformulering. Met het presidium zal voorafgaand aan de controle een overleg plaatsvinden om te komen tot een afstemming inzake de nadere invulling van de controle-opdracht. Wellicht kan dit worden gecombineerd met het pre-audit gesprek dat ambtelijk wordt gevoerd. Eventuele tussentijdse belangrijke bijstellingen van de controle zullen tussentijds worden teruggekoppeld naar het presidium. Daarnaast kunnen de bevindingen van de eindejaarscontrole (op basis van het concept en definitief rapport van bevindingen) worden besproken in het presidium. Griffier Met de griffier vindt overleg plaats over de opdrachtverstrekking (ook als lid van de commissie). Informeel voortgangsoverleg naar behoefte. Financieel management Minimaal drie Het financieel management is voor de accountant het eerste aanspreekpunt. Er zijn drie natuurlijke momenten: het pre-audit gesprek, de bespreking van de interim-controle en van de eindejaarscontrole. Daarnaast kan naar behoefte worden gekozen voor tussentijdse voortgangsgesprekken Clusters PM Binnen de clusters zal, in het kader van de controle, nader overleg van toepassing kunnen zijn met de clustercoördinatoren en verantwoorde lijken voor de relevante primaire processen. Portefeuillehouder Financiën Minimaal een Na interim- en/of eindejaarscontrole. College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad PM Op verzoek zal de accountant verschijnen in de vergaderingen van het college en de gemeenteraad

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 42