Bijlage 2: Rapportagemomenten De volgende standaard rapportagemomenten worden onderkend: 8 Rapportage Tijdstip Inhoud Gericht aan Managementletter dan wel bevindingen interim controle Na afronding van de interim controle Mogelijke risico's, verbeter-en aandachtspunten betreffende de processen en procedures (beheersingsstructuur), beheersing specifieke subsidiestromen evenals overige van belang zijnde onderwerpen. Voortgang groeiproces rechtmatigheid. College Verslag van bevindingen Na afronding van de con trole van de jaarrekening Wettelijk: De vraag of inrichting van het finan cieel beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken. Daarnaast resterende fouten, onzekerheden of verbeteringen op het gebied van verslaglegging rekening houdend met afgesproken rapporteringstolerantie. Relatie tussen de controletolerantie ingevolge controle verordening en de feitelijke bevindingen. Raad Accountantsverklaring Na afronding van de con trole van de jaarrekening Ons oordeel over de mate waarin de gemeenterekening een getrouw beeld geeft i.o.m. verslaggevingsvoorschriften en voldoet aan de eisen van rechtmatigheid. Raad

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 43