Leeuwarderadeel Jfl ■GEMEENTE Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij de gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gemaakt van de in het kader van de rechtmatig heidscontrole bij gemeenten relevante algemene wet- en regelgeving. Dit overzicht moet als volgt worden gelezen: In de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven die overeenkomt met een mogelijke algemene aanduiding van programma's en/of activiteiten; In de tweede kolom wordt e.e.a. nader uitgewerkt naar de specifieke taken welke onder zo'n programma/activiteit kunnen vallen; In de kolom 'wetgeving extern' wordt de te toetsen algemene wet- en regelgeving aangegeven die direct een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de financiële organi satie van de gemeente. Deze algemene wet- en regelgeving moet veelal nog nader worden uitge werkt. Voor subsidies van en voor derden worden bijvoorbeeld nadere subsidieregels opgesteld. Ook voor belastingen/heffingen moeten zaken nader worden geregeld en moet een juridische titel worden verkregen via een verordening; De randvoorwaarden waarbinnen uitgaven mogen worden gedaan worden onder meer ontleend aan de begroting en de beheersverordening. Veelal zal de gemeenteraad dus ter verdere implementatie van de uitvoering van deze algemene wet- en regelgeving eigen verordeningen en/of beleidsregels opstellen waarmee een nadere invulling wordt gegeven voor de lokale uitvoering van het daaraan verbonden financiële beheer. De meest gebruikelijke verordeningen en relevante besluiten zijn in de laatste kolom opgenomen. Met de in dit normenkader gepresenteerde inventarisatie wordt een minimumkader geboden voor de reikwijdte van de rechtmatigheidcontrole zoals vastgelegd in art. 213 Gemeentewet en het met Algemene maatregel van bestuur vastgestelde Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeen ten. Het normenkader is afgestemd op de lokale situatie. Daarnaast worden door de rijksoverheid dan wel andere instanties op grond van deze algemene wet- en regelgeving specifieke geldstromen geïnitieerd, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en/of specifieke uitkeringen. Deze specifieke (subsidie) regelgeving is niet in dit overzicht opgenomen. Ter zake wordt verwezen naar het Over zicht Specifieke Uitkeringen (OSU) dat op de website van het ministerie van BZK is te vinden: www.minbzk.nl. Deze specifieke geldstromen vallen ook onder de rechtmatigheidscontrole. Januari 2017 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 44