Openbare orde en veiligheid Handhaving Winkeltijdenwet; Gemeentewet. APV; Marktverordening/APV; Verpachtingsvoorwaarden kermisinrichting. Brandweer en rampen bestrijding Brandweerwet 1995; Wet op de veiligheidsregio's 2010. GR regionale brandweer Veiligheidsregio. Brandbeveiligingsver- qunningen Gemeentewet. Brandbeveiligings verordening. Vreemdelingenza ken en integratie Vreemdelingenzaken Vreemdelingenwet. Integratie Wet inburgering nieuwkomers. Regeling Opvang Asielzoekers WTV. Verkeer en Vervoer Wegenbeheer Wegenverkeerswet 1994. Verkeersmaatregelen Besluit administratieve bepa lingen wegverkeer Inritvergunningen. Wet personenvervoer Vergunningen voor kabels en leidingen. Groen en Milieubeheer Groenbeheer Boswet; Kaderwet LNV-subsidies. Kapverordening. Afvalstoffenbeheer Wet milieubeheer; Gemeentewet. Verordening op de Afval stoffenheffing. Rioolbeheer en reiniging Gemeentewet; Waterwet; Waterleidingwet; Wet verankering en bekostiging qemeentelilke watertaken. Verordening op riool- en reinigingsrechten; Lozingsverordening; vGRP. Milieubeheer Wet belastingen op milieugrondslag. Stedelijke ontwik keling, wonen en economie Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening; Besluit op de ruimtelijke ordening. Exploitatieverordening Legesverordening; Bouwverordening. Intensivering Stedelijke Vernieuwinq Wet ISV. Beleidsplannen. Wonen, economie en beheer gemeentelijke panden en accommo daties Leegstandswet; Woningwet; Huurprijzenwet woonruimte; Huisvestingswet; Huurwet; Wet op de huurtoeslag; Besluit woninggebonden subsidies; Wet bevordering eigen woningbezit. Gemeentelijk beleid accommodatiebeheer en vergoeding beschikbaar stelling gemeentelijke accommodaties; Procedureverordening inzake tegemoetkoming in planschade; Anterieure overeenkomst. 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 46