Zorg, Welzijn en Sport Algemeen welzijn en sport Wet Publieke Gezondheid; Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Subsidieverordening. Zorg Wet Maatschappelijke Onder steuning; Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Verordening Maatschap pelijke ondersteuning 2015; Compensatieregeling huis houdelijke hulp 2015. Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk Wet Kinderopvang; Wet OKE. Verordening Wet Kinder opvang. Jeugd, onderwijs en cultuur Leerlingenvervoer Wet primair onderwijs; Wet op de expertisecentra; Wet op volwasseneneducatie. Verordening leerlingen vervoer. Onderwijshuisvesting Wet op primair onderwijs. Verordening onderwijs- huisvestinq. Overschrijdinqsreqelinq Wet primair onderwijs. Achterstanden in onderwijs Gemeentelijk onderwijsachter standenbeleid. Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid. Cultuur en lokale media Mediawet; Wet op het specifiek cultuur beleid. Subsidieverordeni ng Jeugd Jeugdwet. Verordening Jeugdhulp 2015. Volksgezondheid Onqediertebestrijdinq Gemeentewet. Werk en inkomen Participatie Wet Werk en Bijstand; Wet Inkomensvoorziening; Wet sociale werkvoorziening; IOAW/IOW/BBZ; Participatiewet. Re-integratieverordening 2015; Verordening IOAW en IOAZ 2015; Loonkostensubsidie 2015; Tegenprestatie IOAW en IOAZ 2015; Verrekening bestuurlijke boete bij recidive. Schuldhulpverlening Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeentelijk beleid stads bank/schuldhulpverlening. 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 47