1m Leeuwarderadeel 3 m I GEMEENTE 12 Stiens, 10 januari 2017 Raadsvergadering: 26 januari 2017 Voorstelnummer: 2016/49 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.058-2576614. Onderwerp: Gladheidbestrijdingsplan Te nemen besluit: Vaststellen dat het door de gemeente Leeuwarden opgestelde gladheidsbestrijdingsplan 2015-2020, van toepassing is op het areaal van de gemeente Leeuwarderadeel. Korte inhoud: Het college heeft op 21 januari 2016 de raad toegezegd te komen met een nieuw gladheidbestrijdingsplan en met dit voorstel wordt daaraan gehoor gegeven. Inleiding: De gemeente Leeuwarderadeel gaat per 1 januari 2018 herindelen met de gemeente Leeuwarden. Gladheidbestrijding is georganiseerd van november tot en met maart in het opvolgend jaar. Om in het seizoen 2017-2018 omissies te voorkomen is voorgesorteerd op de ontwikkelingen. Argumenten: 1.1. De gladheidbestrijding van de gemeente Leeuwarderadeel is vanaf november 2017 de verantwoording van de gemeente Leeuwarden. Daarmee worden 2 gladheidbestrijdingregiems in één winterperiode voorkomen. 1.2. De gemeente Leeuwarderadeel is door het vertrek van enkele medewerkers niet meer instaat zelfstandig de gladheidbestrijding te waarborgen. Vooruitlopend op de herindeling is daarom contact met de gemeente Leeuwarden gezocht om vanaf het seizoen 2016-2017 onder de regie en volgens het beleid van de gemeente Leeuwarden de gladheidbestrijding uit te voeren. De gemeente Leeuwarden heeft een gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 opgesteld. Aan het gladheidsbestrijdingsplan van de gemeente Leeuwarden is een uitvoeringsplanning gekoppeld welke ook voor de gemeente Leeuwarderadeel gaat gelden. 1.3. In de rol van wegbeheerder is de gemeente verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding ook al besteden we de uitvoering van deze taak uit aan derden. Met het vaststellen van dit voorstel geven we aan hoe de zorgplicht wordt vervuld en waar de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en ondernemers begint. Bovendien kan het gladheidbestrijdingsplan dienen als een juridisch instrument bij eventuele aansprakelijkheidstellingen. Kanttekeningen: 1.1. De gemeente Leeuwarderadeel heeft de afgelopen jaren met minimale bezetting, en korte lijnen

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 48