de gladheidbestrijding uitgevoerd. De gemeente heeft meegelift op het steunpunt van de Provincie Fryslan. De gemeente Leeuwarden, met als uitvoerder Omrin, maakt gebruik van een coördinator die de informatie van de verschillende meetpunten interpreteert en op basis hiervan de gladheidbestrijders op pad stuurt. Deze structuur brengt een verhoging van de vaste kosten van 4.060,- per jaar met zich mee voor 2016 en 2017. De variabele kosten blijven afhankelijk van de weersomstandigheden. De daadwerkelijke kosten kunnen pas na het strooiseizoen worden opgemaakt. 1.2. De gemeente Leeuwarden heeft in het gladheidsbestrijdingsplan een straal van 350ml opgenomen waarbinnen iedere bewoner een gestrooide route kan bereiken. In de gemeente Leeuwarderadeel hebben we door het landelijk gebied te maken met grotere afstanden naar de doorgaande routes. Aan dit onderdeel van het strooiplan van de gemeente Leeuwarden gaan we niet voldoen, dit wordt aangepast aan de gemeente Leeuwarderadeel. De gemeente Leeuwarderadeel neemt de eigen strooiroutes op in de communicatie naar inwoners van de gemeente. 1.3. Omrin, de uitvoerder, gaat gebruik maken van het aanwezige materieel van de gemeente LeeuwarderadeelDe methodiek van strooien - ook wel strooiprincipe - is natpreventief. Dit betekent dat anders dan in het gladheidbestrijdingsplan wordt aangegeven, op fietspaden niet met het sproeien van een zout oplossing, maar op de conventionele wijze de gladheid wordt bestreden. 1.4. Het nieuw te realiseren fietspad over het spoortracé is niet opgenomen in de strooiroute. Praktisch is het mogelijk om de gladheid te bestrijden op het fietspad door het toepassen van beweegbare hekwerken. De daadwerkelijke invulling wordt in een nader voorstel uitgewerkt. Financiële toelichting: De gemeente Leeuwarderadeel verstrekt een opdracht aan Omrin daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste kosten en variabele kosten. De vaste kosten behelzen consignatievergoedingen, huur van de GMS meetpunten en routevastleggingen de meerkosten t.o.v. seizoen 2015-2016 bedragen €4.060,-. Omrin behartigt, in opdracht van de gemeente Leeuwarderadeel, de uitvoering van de gladheidbestrijding. Vuistregel is dat er gemiddeld per jaar 30 acties worden uitgevoerd. Ervaring leert dat het aantal acties dit getal (fors) kan fluctueren. Door Omrin uitgevoerde bestrijdingsacties en verbruikte middelen worden achteraf, separaat verrekend. De uiteindelijke omvang van deze variabele kosten wordt bepaald door het aantal uitgevoerde acties, het in voorkomende gevallen verlengen van de consignatieperiode en verbruikte dooimiddelen. In de begroting is de afgelopen jaren een bedrag van +/-€ 30.000,- opgenomen. De rekeningen van 2010 tot 2014 variëren van 70.223,- tot €13.112,-. Waarvan het overgrote deel bestaat uit personeelslasten. Uitvoering afhandeling: Via de Stienser worden de inwoners geïnformeerd over het strooiregiem, van de strooiroutes wordt een overzicht geplaatst. Meldingen die betrekking hebben op gladheid gaan via telefoonnummer 14058, het meidnummer van de gemeente Leeuwarden. Het Klanten contact centrum (KCC) zorgt ervoor dat de meldingen bij Omrin worden uitgezet. Ervaring van de afgelopen jaren leert dat er veel meldingen komen van agrarische bedrijven uit de buitengebieden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 49