3 m m GEMEENTE fit Leeuwarderadeel 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 desimber 2016 om 19.30 oere yn It gemeentehüs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd (PvdA) en de hearen A. Spijksma (CDA), S. Brouwer (CDA), K. Tigchelaar (CDA), L. Tilma (CDA), D. van Diggelen (WD), J. Pot (WD), P. van der Werff (PvdA), F.D. Dijkstra (FNP), J.W. Tuininga (FNP), W.F. Ekas (GBL), M. de Haan (GBL) en S. Klaver (GBL). Ut it kolleezje fan B W: de hear J.R.A. Boertjens (boargemaster), mefrou R. van der Meulen {wethalder) en de hear C. Vos (wethalder). Foarsitter ried: de hear J.R.A. Boertjens Griffier: mefrou G. J. Olthof Mei kundskip öfwêzich: hear H. de Kroon (PvdA) en mefrou G. Visser (wethalder) 1. lepening en meidielings foarsitter De voorzitter heet iedereen, ook de radioluisteraars, welkom en opent de vergadering. Hij feliciteert de heer Tilma met zijn verjaardag. 2. Fêststellen wurklist De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ynsprekrjocht boargers Der binne gjin ynsprekkers. 4. Fragehealoare riedsleden De hear Dijkstra (FNP): Wy hawwe in e-mail krigen dêr*t yn oankundige is dat der in jün belein is yn Deinum oangeande "informatiebijeenkomst subsidies Gemeente Leeuwarden" op tiisdei 13 desimber. Neffens üs heart dit net allinnich te gean oer subsydzje-untfangers mar ek oer ferienings y.f.m. de tariven yn 2018 wannear't üs gemeente oanskoot by Ljouwert. Fraach: Soe it kloppe kinne dat ferienings net ütnoege binne foar dizze byienkomst omdat der praat wurdt oer subsydzjes? As it allinnich mar oer subsydzjes giet dan sil de opkomst net sa grut wêze. In foarbyld: it sportkompleks It Gryn is in subsydzje-untfanger mar wannear't de subsydzjes bot kelderje sille dan is soks fansels te merken by de ferienings en gebrükers y.f.m. hegere tariven, mar dizze ferienings en gebrükers krije gjin subsydzje en soenen dus ek net ütnoege wêze. Fraach: Kin it kolleezje ek oanjaan wat no persys de bedoeling is fan dizze jün yn Deinum want wy krije de yndruk dat der wat mis giet of gien is mei de opset en/of it ferstjoeren fan de ütnoegings? Yn de brief stiet yn de kop 'bijeenkomst met gesubsidieerde instellingen'. Dêr binne der net in protte fan yn de gemeente. Fierderop stiet 'u ontvangt momenteel subsidie van de gemeente

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 4