Hiervan gaan we in het strooiregiem expliciet aangeven, dat hiervoor geen extra acties gepland staan. In voorkomende gevallen hebben we wel de mogelijkheid om het eigenmaterieel bij extreme situaties in te zetten. Dezelfde gegevens zijn op de gemeentelijke internet site beschikbaar voor onze inwoners. Evaluatie: n.v.t. Conclusies Raad le behandeling: Toelichting op vragen d.m.v. memo Bijlagen: Memo toelichting vragen raadsvergadering Ter inzage gelegde stukken: B&W advies Beleidsnota gladheidsbestrijding Leeuwarden 2015-2020 Kaartje route gladheidsbestrijding in Leeuwarderadeel Schema gladheidsbestrijding - Omrin Visie op gladheidsbestrijding Leeuwarden - Omrin Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester HARRIE SIEGERSMA drs. JOOP R.A. BOERTJENS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 50