Jm Leeuwarderadeel g M I GEMEENTE I 12 Nr. 2016/49 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 15 november 2016; BESLUIT: Het door de gemeente Leeuwarden opgestelde gladheidsbestrijdingsplan 2015-2020, van toepassing op het areaal van de gemeente Leeuwarderadeel, vast te stellen. Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 26 januari 2017, de griffier, de voorzi' (mw. mr, (i.J. Olthof)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 51