herinnering bij een ijzelperiode in de vorige winter, waarbij de gemeente bijgesprongen heeft om een melktankwagen uit de berm te slepen. De 350 meter geldt alleen voor binnen de bebouwde kom. Het college voert staand beleid uit. Het gaat om de hoofdroutes. In het buitengebied handelt men net zoals men nu in Leeuwarden doet. In weekenden moet men 14058 bellen. De verwijzing op het bandje om 112 te bellen heeft de gemeente niet bedacht. Twadde termvn De hear Tuininga (FNP): Hy fynt dat wol wat nuver fan it beljen fan 112. Dêr moat men it letter noch marris oer hawwe. De FNP fynt dat de ynspanning foar it bütengebiet oant 2018 sa wêze sille moat sa't it no dien wurdt. De hear Van der Werff (PvdA): Dat doocht neffens him net, want yn it 4e kwartaal wurdt it belied fan Ljouwert ütfierd. Nim it belied fan Ljouwert oer. Gean der pragmatysk mei om. En yn ekstreme gefallen soe men dêr in oplossing foar fine moatte. Gean yn petear mei LTO. Der komt no net troch Ljouwerteradiel in butengewoan stik foar Ljouwert by. De ried moat him net ynlitte mei de technyske fasetten. De hear Tuininga (FNP): Gean yn oerlis mei LTO Ljouwert. Ljouwerteradiel en Littenseradiel. Dêr kin miskien hiel wat ütkomme. De hear Tilma (CDA): Foarich jier wiene der tige grutte problemen mei de glêdens. Mar gean fierder mei it foarstel en gean mei LTO yn petear oer it bütengebiet. Der is in ynspanningsferplichting om problemen op te lossen. De hear Ekas (GBL): De meteodiensten kunnen goed inschatten wat de weersomstandigheden zullen zijn. Bij extreem weer is er een verantwoordelijkheid van de gemeente, vooral ook met betrekking tot de bewoners van het buitengebied. Het kan volgens hem goed georganiseerd worden. Daar moet de wethouder goed naar kijken. GBL kan zich in de rest van het stuk vinden en neem dat andere als parallelverhaal op. De hear Van Diggelen (WD): Buiten de bebouwde kom is het beleid van Leeuwarden dus hetzelfde als in Leeuwarderadeel. Ga met elkaar in gesprek en maak gebruik van eikaars kwaliteiten. De WD kan zich wel in het voorstel vinden, maar als er calamiteiten zijn moet er ook een oplossing zijn. Wethalder Visser: Binnenkort heeft men ook gemeentelijk een gesprek met het LTO en dan komt dit punt uitgebreid aan de orde. Men blijft in gesprek. Uiteraard is de gemeente verantwoordelijk. Dat is juridisch in de stukken echter goed afgedekt. In voorkomende gevallen kan en zal men materieel inzetten. Dat is al in het stuk verwerkt. De hear Tilma (CDA): De wethalder hat wol in ynspanningsferplichting. Wethalder Visser: Dat bevestigt ze. De hear Tuininga (FNP): De FNP komt mei in Stimferklearrine: De FNP kin mei it stik meigean as der praktysk omgongen wurdt mei it bütengebiet, lykas de wethalder eins al tasein hat. De hear Ekas (GBL): Stemverklaring: Daar sluit GBL zich bij aan. De hear Van Diggelen (WD): Stemverklaring: Daar sluit de WD zich ook bij aan. De foarsitter: Hij stelt vast de raad unaniem akkoord gaat met het voorstel en besluit. De wethouder 9

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 55