1m Leeuwarderadeel g m IGEMEENTE MEMO Van College Aan Gemeenteraad Datum 22-12-2016 Onderwerp Toezeggingen lijst Geachte raadsleden, Hierbij een memo met antwoord op de onderstaande toezegging: Raad 8 dec 2016 Gladheidbestrijdingsplan Waarnemend portefeuillehouder zegt toe de openstaande vragen schriftelijk te beantwoorden bereikbaarheid telefoonnummer, nat sproeien en strooien, wat zijn de kosten voor het bestrooien van de buitenwegen en wat kost het in lx strooien van de gehele route Antwoord op de vragen: Voor het beantwoorden van de vragen is inbreng van de gemeente Leeuwarden en Omrin als uitvoerende partij gevraagd. Deel vraag 1. Bereikbaarheid telefoonnummer: In de bijlagen bij het raadsvoorstel worden een aantal telefoonnummers genoemd voor intern gebruik m.a.w. voorcontact tussen de gladheidbestrijders en de coördinator van dienst. Voor de inwoners van Leeuwarderadeel is het telefoonnummer 14058 voor het doen van meldingen in de openbare ruimte dus ook voor meldingen van gladheidf hier gaan we via de "Omroeper" opnieuw de aandacht op vestigen). Buiten de kantoortijden hoort men een bandje met verwijzing naar alarmnummer 112 voor noodgevallen. Deel vraag 2. Nat sproeien en strooien: Bij de gemeente Leeuwarderadeel maken we net als in Leeuwarden al langer gebruik van het nat- preventief gladheid bestrijden. Op basis van meerdere meetpunten kan een nauwkeurig beeld worden opgemaakt wanneer er gladheid te verwachten is. Hier wordt adeqaat op gereageerd door (preventief) voorafzout met daaraan toegevoegd (nat) pekelwater te strooien. Curatief gladheid bestrijden betekent achteraf wanneer de gladheid is opgetreden met droogzout de gladheid te bestrijden. De droog

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 57