fnp V O Ljouwerteradiel Dat.— A JAN. 2017 Ja SL\A Oan de foarsitter tuf} de gemeenteried fan Ljouwerteradiel dhr. J.R.A. Boerfjens Foarsitter, Op üs ferfolchfragen fanl8 july 2016 oangeande de oanbestegingsproseduere fytspaad spoartrajekt Jelsum-Stiens ha jo antwurde mei in Memo foarsjoen fan in pak papier yn augustus fan itselde jier. Hjir binne wy fansels tige wiis mei want sa stadichoan komme wy wol by de saken dêr't it om giet. It kolleezje skriuwt dat it nije Ynkeap- en Oanbestegingsbelied fan de gemeente konform: -VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid -Gids Proportionaliteit opsteld is en dat it kolleezje dat feststeld hat en neffens dizze beide dokuminten hannelet. It mei düdlik wêze dat ien en oar hjir begjint te knipen want dizze beide dokuminten hienen wy al yn üs besit en wy hawwe üs dêroer ferbaasd hoe't it kolleezje dêr mei omgien is en omgiet. Ynhald: -side 2 VNG Model Inkoop-en aanbestedingsbeleid 3 Gids Proportionaliteit 4,5 Drempelbedragen Ljouwert 6 Drempelbedragen Ljouwerteradiel 7 VNG aanbesteden bevoegdheid 8 Aanbestedingsmonitor Leeuwarderadeel op het internet 9,10 Oanbestegings gemeente Ljouwerteradiel fan de leste pear j ier 11 Financiële verordening gemeente Leeuwarderadeel 2012 en 2017 12,13 Befinings en konklüzjes Stiens, 18 desimber 2016 Ut namme fan de FN-P-Ljouwerteradiel Folkert Dykstra trtgeK. Leeuwaraeraaeei "M-fUUVb. noy. O"tvar>oetbevest Cluster D9 AO/S D&W Grif. Raad Afh.door Kopio Naam Afgedaaó paraaf

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 60