VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hjirunderfolget in passaazje üt dit dokumint dat stiet under "Deel A Vooraf': VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid als handvat Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid beschrijft verschillende beleidsmaatregelen die een gemeente in staat stellen een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid te realiseren. Het VNG Model beoogt een handvat te bieden, door ruimte te laten voor gemeenten om hun eigen beleidskeuzes verder aan te vullen en om hun rol als professioneel opdrachtgever (inclusief het ambitieniveau) op een goede wijze in te vullen. Het VNG Model heeft dus oog voor diversiteit, lokale behoeften en verschillende ambitieniveaus. Het VNG Model is om die reden ook opgezet als een raamwerk, zodat de gemeente op basis van lokale beleidskeuzes haar eigen accenten kan leggen. Dit komt op twee manieren terug in het VNG Model door: het bieden van verschillende opties; en onderdelen die zelf nader ingevuld kunnen worden. Het VNG Model is bedoeld voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren die op welke manier dan ook (beleidsmatig, beheermatig, controlematig) te maken hebben met inkoop en aanbesteding. Daarnaast zorgt het ervoor dat derden op de hoogte zijn van de doelstellingen, uitgangspunten en procedures die de gemeente bij haar inkopen hanteert. Dizze passaazje fan de VNG makket jo nijsgjirrich omdat it in "handvat" is dat noch ynfold wurde moast by alle drompelbedragen sawol by de Ynkeap, Tsjinstferliening as Oanbestegingfan wurken. De VNG hat no ienris dy drompelbedragen net ynfold omdat soks it foech fan de gemeente is. It giele markearre part soe der foar soargje moatte dat alle oanbelangjende private partijen fla de website fan us gemeente op 'e hichte wêze kinne fan hoe 't us gemeente harmelje sil by in oanbesteging. Dat is net mooglïk want it kolleezje fan BenWwolle it Ynkeap en Oanbestegingsbelied net op de website ha, dit yn tsjinstelling ta oare gemeenten dy hjiryn wol transparant binne.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 61