Gids Proportionaliteit De strekking fan dizze gids is helder: de oanbesteger yn us gefal de gemeente kin by ienfaldige saken mear partijen belüke dan by komplisearre saken, dan moot de opdrachtjouwer him bewust wêze dat de ynskriuwers ünevenredich tiid en jild stekke moatte yn in oanbesteging. (it hynder achter de wein spanne ynstee fan derfoar) Oan 'e hanfan "Werkensil ien en oar diidlïk makke warde en hjirunderfolget dan ek dy passaasje: Werken 50K 150K 750K milj. 1.5 milj. 1 1 1 Meervoudig onderhands Europese 4.3 milj. drempel Nationaal Openbaar Europees - Ien op ien oanbesteegjen Sa 't te^sjen is eindiget it griene drompelbedrach by 50.000 Euro. Hjir is in reden foar want de skyn moat foorkommen warde dat "vriendjespolitiek" in rol spylje kin by it ien op ien oanbesteegjen. Der is in ütloop nei 150.000 Euro mar dat soe allinnich kinne wannear der sprake is fan spesjalistyskwurk dat in protte tiid en jild freget om ta it resultaat te kommen. - Mearfaldich ünderhans oanbesteegjen De griene söne begjint op 100.000 want dy moat sa ticht mooglik by de griene söne fan 1 op 1 lizze want oars kin men dêr wer reboelje oer krije troch merkpartijen - Iepenbier oanbesteegjen Hjir is in oerlape mei mearfaldich ünderhans oanbesteegjen - Europeesk oanbesteegjen Dit is helder, dit wordt jierliks bepaalt troch Brussel. 1 opi

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 62