Uitzonderingen op reguliere inkoopprocedure In een aantal gevallen kan door de Gemeente worden afgeweken van de in dit artikel genoemde werkwijze. Deze afwijkingen houden in: a. in plaats van één prijsopgave vooraf geen prijsopgave op te vragen; b. minder dan drie offertes op te vragen; c. (bij aanbesteding van een werk) in plaats van nationaal aanbesteden alleen offertes aan te vragen. De gevallen waarin kan worden afgeweken zjjn: a. Onderhands en Nationaal openbaar aanbesteden de te verwachten kosten wegen niet op tegen de te verwachten baten, of er is geen concurrentie te verwachten, of er zijn andere dringende redenen om van aanbesteding af te zien, voor zover deze dringende reden niet te wijten is (of kon worden voorzien door) aan de aanbestedende dienst en voor zover er door de wet geen andere mogelijkheid wordt geboden. b. Europese aanbestedins Bij Europees aanbesteden zijn de afwijkingsgronden uit 2.2.2.3 van de Aanbestedingswet van toepassing.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 64