Drempelbedragen Ljouwerteradiel Hjiründer stiet itjingeyn it "Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leeuwarderadeel 2014" is beskreaun(dy fan 2013 is oangeande "Werken" allyksa): 6.1 Bepalen van de inkoopprocedure De Gemeente zal - met inachtneming van de Gids Proportionaliteit8- bij de onderstaande bedragen de volgende procedures hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type Inkoop en het karakter van de markt waann de Ondernemers opereren. In dat laatste geval kan de Gemeente ook kiezen voor een andere procedure, aangezien het voor bepaalde Inkopen niet te kwantificeren is in een vast bedrag. Bij het bepalen van de inkoopprocedure hanteert de Gemeente de volgende methode AAN DE HAND VAN DE WAARDE VAN DE OPDRACHT Toelichting op de inkoopprocedure -Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag De Gemeente vraagt minimaal aan één Ondernemer een Offerte. -Meervoudig onderhandse Offerteaanvraag De Gemeente vraagt aan minimaal drie en maximaal vijf Ondernemers een Offerte. -Nationaal voor iedereen toegankelijk Onder de (Europese) drempelbedragen zal de Gemeente nationaal aanbesteden voor wat betreft Werken De gemeente zal voorafgaand aan de opdrachtverlening een aankondiging plaatsen op Tendemed. Voor wat betreft leveringen en diensten hoeft niet nationaal aanbesteed te worden maar kan een passende mate van openbaarheid worden betracht. -Europees aanbesteden Boven de (Europese) drempelbedragen zal de Gemeente in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving. Voor de Europese aanbestedingsprocedure is de projectverantwoordelijke verplicht voorafgaand aan verzending alle aanbestedingsprocedures ter toetsing voor te leggen aan het college. Daarnaast dient, gelet op de aanwezige expertise en frequentie van Europese aanbestedingsprocedures, bij overschrijding van de drempelbedragen, de begeleiding van de procedure uit te worden besteed. De publicatie van Europese aanbestedingstrajecten vindt eveneens plaat op Tendemed. -EnKelvoudlg -Meervoudig Onderbands -Nationaal voor iedereen toegankelijk -Europees Werken Tot €150.000* 150 000-1.500.000 1.500.000- €5.186 000* 5 186.000** Leveringen/Diensten Tot 50.000 50 000-€ 207.000 n.v.L 207 000" Inschrijvingen 1 Min 3, max 5 Publiceren Publiceren *Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. **De drempelbedragen voor Europese aanbestedingsprocedures worden iedere twee jaar vastgesteld Dit aanbestedingsbeleid hanteert de actuele drempelbedragen voor Europees aanbesteden

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 65