VNG aanbesteden bevoegdheid Is vaststellen aanbestedingsbeleid een bevoegdheid van college of raad? Als een nota inkoop- en aanbestedingsbeleid een kaderstellend karakter heeft dient (gelet op de dualisering) de nota te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dat de raad de nota vaststelt is ook door de VNG recent verwoord in de "Checklist voor inkopen en aanbesteden". In een dergelijke nota kunnen de kaders gesteld worden waarbinnen het college het aanbestedingsbeleid (bijvoorbeeld de besluitvorming aangaande inkoop of aanbesteding in een concrete situatie) moet uitvoeren. Daarnaast kan de raad zich in de nota bijvoorbeeld uitspreken over de mate waarin het gewenst is dat de gemeente het uitgangspunt 'duurzaam aanbesteden' gaat hanteren. Verder kan in de nota worden geregeld hoe het college zich verantwoord aan de gemeenteraad over de uitvoering van het aanbestedingsbeleid. Het vaststellen van de nota aanbestedingsbeleid Feitelijk komt het er op neer dat het college zorg draagt voor de Nota Aanbestedingsbeleid waarin de beleidsuitgangspunten met betrekking tot de inkoop en de aanbesteding van werken en de levering van diensten worden vastgelegd. Deze uitgangspunten waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels ter zake van de Europese Unie. De nota wordt ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Het college werkt vervolgens de Nota Aanbestedingsbeleid uit in interne regels (protocol) waarin de ambtelijke regels en procedures voor de inkoop en de aanbesteding van werken, leveringen en diensten worden vastgelegd. De ried hat sa'n 10 jier lyn foar it lést it oanbestegingsbeliedfeststelden doe hat de ried noch wat sizze kinnen oer de drompelbedragen. Op it ynternet binne dizze drompelbedragen noch te finen: Aanbestedingsmonitor Leeuwarderadeel. Doedestiids hat de ried al sitten te harsenskrabjen benammen oer de 1 op 1 oanbesteging want dy moast net al te heech wêze om "vriendjespolitiek" foar te kommen. Hjirunder steane de drompelbedragen fan boppeneamde oanbestegingsmonitor dy 't de ried sa'n 10 jier lyn feststeld hat (oanbesteging fan "Werken Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 66