Hjirunder folget de ├╝ntsnappingsklausule fan wethalder Vos; dy hawwe wy tastoerd krigenyn in e-mail. In de raadsvergadering van 27 oktober is een aanvullende vraag gesteld over het memo van 13/09/2016 aan de raad: Artikel 3.6 van het aanbestedingsbeleid geeft aan dat de bevoegdheid om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid slechts mogelijk en toegestaan is op basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Leeuwarderadeel en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is. Motivatie: Afwijken van het aanbestedingsbeleid betreffende de werkzaamheden aan de Lege Hearewei heeft te maken met: de complexiteit van het beoogde project o.a. door de aanwezigheid van bus routes, en daarnaast de verkeersintensiteit op het traject, en de voor dit project specifieke werkvoorbereiding. Daarom is er voor gekozen om een uitvraag naar Oosterhof Holman te Grijpskerk te doen en daarmee de expertise van deze aannemer in te zetten in de voorbereiding. De aannemer heeft een gefundeerd plan van aanpak gekoppeld aan een marktconforme prijs aangeleverd. Het enkelvoudige aanbestedingsbedrag wordt overschreden door: het uitbreiden van de offerte aanvraag met het opwaarderen van een splitsing de aanwezigheid van teer houdend asfalt, de reeds door Oosterhof Holman uitgevoerde werkzaamheden in 2016. B&W heeft met Adviesnummer 160716 een gemotiveerd stuk van ontvangen waarop een positief besluit is genomen. JBCV Wethouder Vos geeft aan dat er een ontsnappingsclausule in het aanbestedingsbeleid zit. De achterliggende motivatie bij de aanbesteding betreffende de werkzaamheden aan de Lege Hearewei zal de raad nog ontvangen N.a.v. woordvoering omtrent Memo Vragen raad 8 september 2016 m.b.L aanbestedingsbeleid

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 69