10. Fêststellen bou-oardering gemeente Ljouwerteradiel 2016 De hear Dijkstra (FNP): De bouoardering seis giet rjochting in leech kaft. De FNP kin der akkoart mei gean. De hear Tilma (CDA): It is in oanpassing fan lytse saken. It CDA is akkoart. De hear Pot (WD): Het is goed dat het richting Leeuwarden geschreven is. Het is voor de WD akkoord. De hear Klaver (GBL): Hij sluit zich hierbij aan. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 11. Plan foar it bestriden fan de glêdens De hear Ekas (GBL): De gladheidsbestrijding is vaker aan de orde geweest. Er zou volgens de wethouder een nieuw strooibeleid komen. Hij moet constateren dat nu het strooibeleid van Leeuwarden één op één overgenomen wordt. Daardoor loopje het gevaar dat bij gladheid boerderijen niet, of slechts met veel risico's, bezocht kunnen worden. Het gaat bij die wegen relatief gezien om een kleine omvang. Het is jammer dat daar geen aandacht aan geschonken is. In hoofdlijnen kan GBL zich verder in het strooibeleid vinden. Maar neem dus ook de buitenwegen mee. De hear Brouwer (CDA): It is goed dat men no in nij glêdensbestridingsplan hat. It foarlizzende plan bringt 4.000 euro oan ekstra kosten mei. Der is doedestiids benammen frege om in nij belied mei it each op de boeren yn it bütengebiet. It CDA wol in bepaalde öfwaging meitsje en dêrta moat men earst witte wat it kostet as de oanbelangjende wegen yn it plan opnommen wurde. De hear Tuininga (FNP): Men hat ferline jier nei klachten nei it struibelied frege. By 1.2. stiet in wichtige saak: de straal fan 350 meter. Fan de gevel öf of fan de ein fan it hiem óf? Is de telefoan ek juns en yn it wykein berikber? De minsken yn it bütengebiet hawwe ek rjocht op in feilige rüte nei hüs. De hear Van Diggelen (WD): Het strooibeleid is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Hij leest in het stuk 'in de gemeente Leeuwarderadeel hebben we door het landelijk gebied te maken met grotere afstanden naar doorgaande routes'. Heeft Leeuwarden dan geen buitengebied? Hoe gaat die gemeente om met haar buitengebied? Men moet niet gekort worden op het strooibeleid ten opzichte van het buitengebied van Leeuwarden. De foarsitter: Hij schorst de vergadering op verzoek van wethouder Vos. De foarsitter: Heropent de vergadering en geeft het woord aan wethouder Vos. Wethalder Vos: Hy sil derfoar soargje dat de ried te witten krijt wat de kosten binne foar it struien fan de bütenwegen. Hy wit sa net oft de erfgrins ütgiet fan de ein fan it hiem of fan de foargevel. Hy sil de ried ek in stik takomme litte dêKt yn nei te gean is hoe't de gemeente Ljouwert omgiet mei de bütenwegen. Foar de glêdheidsbestriding brükt men wiet salt. Mar op de bütenwegen wurdt it salt faak te min ynriden om in goed effekt te krijen. Twaddetermvn De hear Ekas (GBL): Het stuk wordt dus aangehouden. Bij de vliegbasis gebruikt men ureum. Dat is 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 6