Financiële verordening gemeente Leeuwarderadeel 2017 (2012) Hjiründer foJget earst de passaazje ut de finansjele feroardering fan 2012troch de riedfestlein op 4 april 2012 oer: "Rapportage en Verantwoording; Artikel 7 Tussentijdse rapportage en informatie; lid 5 Het college informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een besluit, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen voor zover het betreft niet bij begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen inzake: a. investeringen groter dan 50.000; b. aankoop en verkoop van goederen en diensten groter dan 50.000; c. het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan 100.000; Hjiründer folget de passaazje üt de feroarderingfan 2017 troch de riedfeststeld op 8 desimber 2016 oer: Artikel 7. Informatieplicht Het college besluit niet over: a. de aan- en verkoop van goederen, werken en diensten groter dan 50.000; b. het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan 100.000 en c. het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen, dan nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. De taljochting by dit artikel is: In artikel 7 van de financiële verordening is een nadere invulling van de informatieplicht van het college aan de raad opgenomen. Het betreft een uitwerking van het vierde lid van artikel 169 van de Gemeentewet. Dat artikel verplicht het college vooraf aan het aangaan van bepaalde verplichtingen de raad inlichtingen te verstrekken, indien de raad daar om verzoekt of indien de uitoefening van deze bevoegdheden van het college ingrijpende gevolgen heeft voor de gemeente. In artikel 7 verzoekt de raad het college om informatie vooraf aan het aangaan van de opgesomde rechtshandelingen met een financieel gevolg, indien het aangaan van deze verplichtingen de in het artikel genoemde bedragen overschrijden. De bepalingen uit het artikel ontslaan het college niet van de informatieplicht in andere gevallen. Ook moeten besluiten van het college voor het doen van privaatrechtelijke rechtshandelingen passen binnen de kaders van het beleid dat door de raad is uiteengezet. Het artikel schept slechts duidelijkheid tussen het college en de raad over wanneer de raad in elk geval vóóraf wenst te worden geïnformeerd en in de gelegenheid wil worden gesteld zijn wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 70