Mar in nij belied sjocht er no net mear sitten. De hear De Kroon (PvdA): Alle respekt foar it wurk fan de FNP. Der is ferskii tusken de grinsbedraggen fan Ljouwert en Ljouwerteradiel by ferskate soarten oanbestegings. Mar dat hat fierder net in protte problemen opsmiten. De PvdA sjocht dan ek gjin needsaak om it oanbestegingsbelied de léste 9 moannen noch te feroarjen. It oanbestegingsbelied fan no is net troch de ried fêststeld en dat hie wol moatten. Dat is foar in grut part ek skuld fan de ried seis. Der hat yn 2013 en 2014 trije kear yn in ferslach fan in kolleezjegearkomste stien dat it kolleezje it oanbestegingsbelied wizige hat. Dér hat men doe net op reageard. Dat spyt de PvdA. Wêrom hat de FNP doe de kaders net oan de oarder steld? De oanbestegings by de Skalm, it fuot-en fytspaad en by de Lege Hearewei binne neffens de FNP net korrekt. Dér tinkt de PvdA oars oer. De oannimmers hawwe net protesteard, de wurken binne goed ütfierd en it is binnen de begrutting bleaun. Dan giet er yn op de oanbefellings. De FNP seit dat it noch net korrekt giet mei de oanbestegings. Dér is de PvdA it net mei iens. Ljouwerteradiel soe fuortdaliks it oanbestegingsbelied fan Ljouwert oernimme moatte. Dy needsaak sjocht de PvdA foar de léste perioade net. It oanbestegingsbelied moat fuortdaliks op de website. Dér hat de FNP gelyk yn. De oanbestegings ütfiere troch Ljouwert. Dér is de PvdA op himsels net op tsjin, mar dat hoecht neffens de PvdA net perfoarst. Men moat it op de bést mooglike wize dwaan. De hear Ekas (GBL): Het is een gedegen uitvoering van een onderzoek naar het aanbestedingsbeleid. Hij kan het voor 99% onderschrijven. In een aantal situaties heeft het college niet conform de regels van 2005 gehandeld. De hear De Kroon (PvdA): Dan hie de ried doedestiids better op lette moatten. De hear Ekas (GBL): Hij was nog niet uitgesproken. Daar heeft de heer De Kroon namelijk gelijk in. Het college had er echter aan kunnen denken dat zo'n beleid vastgesteld moet worden. De heer Dijkstra heeft terecht een aantal zaken aan de orde gesteld die niet juist verlopen zijn. Men zou de normstellingen van de VNG echter nu wel kunnen overnemen. Men moet volgens GBL dus een formeel besluit nemen om die normstellingen over te nemen. De hear Pot (WD): Het gaat hem ook wat boven de pet. Er staan opmerkingen in ais vriendjespolitiek en andere negatief getinte beweringen. Het is allemaal goed gegaan tot nu toe. Waarom zou men alles overhoop moeten halen voor de laatste maanden? Hij heeft dus de meeste moeite met de negatieve toon in het rapport. De hear Tuininga (FNP): Hoe wol de hear Pot omgean mei saken dy't buten de wet omgean? De hear Pot (WD): Het is tot nu toe goed gegaan. Er is volgens hem geen sprake van list en bedrog. De regelgeving is goed toegepast en de gedane zaken kunnen het daglicht velen. De hear Dijkstra (FNP): Men hat yn de ried net oer de Skalm praat. Dat woe er net, want der untbruts doe wat. It giet om de oanbesteging (mei twa fazes) en net of it binnen de begrutting bliuwt. It wichtichste is de juridyske paragraaf en dy is twa kear fergetten. len kear is dat bewust bard en de twadde kear by de Skalm is it fergetten. Sa is it net transparant. De ried moat neffens de wet it belied fêststelle en dat is net bard. It kolleezje hat it belied fêststeld. De hear Pot (WD): Dan zijn er dus volgens de FNP beslissingen genomen die niet rechtmatig zijn. 12

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 74