5 Artikel 1 lid 1 aanhef te wijzingen in 1. Onder de naam "onroerende-zaakbelastingen" worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken drie directe belastingen geheven: Artikel 1 lid 1 b te wijzingen in b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak dienende in hoofdzaak tot woning het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting woning. Aan artikel 1 lid 1 toe te voegen punt c luidende: c. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak niet dienende in hoofdzaak tot woning het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting niet- woning Artikel 5 lid 1 de punten a en b te wijzigen in 1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor: a. de gebruikersbelasting 0,1882% b. de eigenarenbelasting onroerende zaak dienende in hoofdzaak tot woning 0,2123% Aan artikel 5 lid 1 toe te voegen punt c luidende: c. de eigenarenbelasting onroerende zaak niet dienende in hoofdzaak tot woning 0,2246% Toelichting: Uit het Raadsvoorstel blijkt dat de huidige verordening OZB vier niet bedoelde gevolgen heeft. Het bedrag dat de eigenaar van een niet woning voor zijn onroerende zaak moet betalen daalt Het bedrag dat de gebruiker van een niet woning voor de onroerende zaak moet betalen stijgt Het totale bedrag dat de gemeente aan OZB ontvangt daalt Bij de niet-woningen verschuift een deel van de OZB van de eigenaren naar de gebruikers Deze gevolgen zijn strijdig met het beleid van de gemeente. Dit amendement voorkomt deze nadelen Samenvatting amendement OZB eigenaar niet woning gaat t.o.v. 2016 met 3.1 omhoog in verband met de waardedaling van de onroerende zaak. OZB gebruiker gaat t.o.v. 2016 met 3.1 omhoog in verband met de waardedaling van de onroerende zaak. De extra verhoging van 2,6% voor de gebruiker als gedeeltelijke compensatie voor de verlaging van de OZB voor de eigenaren van de niet woningen vervalt. Soort belasting 2017 amendement 2017 raadsvoorstel 2016 OZB-eigenaar woning 0,2123% 0,2123% 0,2179% OZB-eigenaar niet woning 0,2246% 0,2123% 0,2179% OZB-gebruik 0,1882% 0,1929% 0,1825% Ondertekend op 8 december 2016 door PvdA fractie Leeuwarderadeel: Ursula de Voogd, Toke Bijsterbosch en Pieter van der Werff De hear Spijksma (CDA): Neffens him is it amendemint al ferwurke yn it stik. Foar it CDA is it akkoart. De hear Ekas (GBL): Dat is volgens hem ook het geval. Het is volgens zijn informatie ook in het systeem te verwerken. De lading van het amendement wordt compleet gedekt. GBL gaat ermee akkoord.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 8