6 De hear Dijkstra (FNP): It amendemint is noch mar opiniearjend besprutsen en no is it al yn it stik ferwurke. Is dat no de gong fan saken? Dan hat de FNP ek wol wat. De hear Pot (WD): Het zou bekeken worden en er zal volgens hem nog over gestemd worden. Voor de WD is het akkoord. De foarsitter: De PvdA (De Kroon) kondigde tijdens de raadsvergadering van 17 november 2016 aan het amendement OZB in te dienen bij deze vergadering. Als voorzitter van de raad heeft hij de pvda verzocht om het amendement een paar dagen eerder van de pvda te mogen ontvangen, dit in verband met het doorrekenen op haalbaarheid. Alleen de raad heeft op voorhand, via de mail, het aangepaste raadsvoorstel gekregen waarin het amendement inmiddels verwerkt is. De raad moet het zien in het licht van 'service van de zaak'. Twadde termvn De hear Dijkstra (FNP): De systematyk fynt er wat frjemd. De FNP hat lykwols gjin muoite mei it amendemint en it stik. Mefrou De Voogd (PvdA): Het amendement is de vorige keer uitvoerig uitgelegd. Het is volgens haar een efficiënte manier van werken. De hear Spijksma (CDA): It is neffens him gjin probleem want yn de bylizzende stikken fan de wurklist giet it noch hieltyd oer de aide oardering. De foarsitter: Via de mail heeft de raad het stuk gekregen hoe het eruit zou zien als het amendement wordt aangenomen. Hij vraagt of de raad stemming verlangt. De hear Tuininga (FNP): Hy leit in stimferklearrine óf. Hy is tsjin de hünebelesting. De foarsitter: Hij stelt vast dat de raad unaniem akkoord gaat met het voorliggende amendement eb is daarmee aangenomen. Tevens wordt er unaniem ingestemd met het geamendeerde raads voorstel en besluit. 14. Finansjele Oardering De hear Dijkstra (FNP): Hy woe in bepaald punt noch neier ündersykje litte. Dêr hat er noch net genöch tiid foar han. It giet dêrby om artikel 7. 'Het college besluit niet over: a. de aan- en verkoop van goederen, werken en diensten groter dan 50.000 euro;dan nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.' De FNP kin har fierder tige goed yn it stik fine. Boargemaster Boertjens: Hij stelt vast dat de heer Dijkstra het wel met stuk eens is, maar dat hij nog eens terugkomt op artikel 7.a. De hear Dijkstra (FNP): Yn syn reaksje seit er dat hy dus noch mei in rapport oer it oanbestegingsbelied fan de gemeente komme sil. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 9