fm Leeuwarderadeel o o 3f GEMEENTE RIEDSGEARKOMSTE 16 febrewaris 2017 fan Feart yn Aide Leie, 1973 Jier: 2017/ 02

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 1