fm Leeuwarderadeel uisvv 3 f GEMEENTE RIEDSGEARKOMSTE 6 april 2017 O PBiBH BID n fan Jier: 2017/ 03 Stiens, De Skalm, maart 2017

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 1