De administratie van de grondexploitatie is in de algemene dienst ondergebracht. Hiervoor wordt geen aparte administratie gevoerd. De cijfers (boekwaarden) van de diverse grondcomplexen worden bij de toelichting op de balans gespecificeerd. In de programmarekening is per programma een 'specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo' opgenomen. De afwijkingen in de ten opzichte van de begroting gerealiseerde apparaatslasten maken onderdeel uit van de totale afwijkingen ten opzichte van de begroting. Om nu een beter inzicht te krijgen in de afwijkingen op de directe lasten is per programma een 'overzicht afwijkingen in de doorbelastingen apparaatslasten' opgenomen. De resultaten in de kolom 'Afwijking overige budgetten' zijn vervolgens toegelicht bij de 'toelichting op de (analyse van) afwijkingen boven 10.000. Stiens, 22 juni 2017 Definitief exemplaar 4-143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 100