3.2 Programma 2 - Integrale Veiligheid Portefeuillehouder: dhr. J.R.A. Boertjens Cluster Publiekszaken Het programma Integrale Veiligheid omvat onder andere de thema's brandweerzorg, rampenbestrijding, handhaving en openbare orde. WAT WILDEN WE BEREIKEN De gemeente Leeuwarderadeel wil dat haar burgers een veilige woon- en leefomgeving hebben. Dat inwoners bij problemen eerst zelf actie ondernemen, maar bij voortdurende veiligheidsproblemen, deze melden bij de gemeente of de politie. Kaderstellende beleidsnota's: Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten (2011); Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Fryslan (2011); Crisisplan Fryslan (2011); Beleidsplan Brandweerzorg Noordwest Fryslan 2009-2013. Prioriteit Beoogd effect Veilige woon- en leefomgeving Een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van Leeuwarderadeel. Huiselijk geweld geweld op straat Het voorkomen en bestrijden van geweld, in al haar verschijningsvormen. Jeugd en veiligheid Het verminderen van de jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Fysieke veiligheid Toename objectieve veiligheid en afname van het subjectieve verkeersonveiligheids-gevoel. Rampenbestrijding Een goed beschreven rampenplan en daaraan gekoppeld een goed geoefende en geschoolde gemeentelijke organisatie waardoor die voorbereid is op de bestrijding van een rampsituatie. 9-143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 105