2013 2014 2015 2016 11 -143 Gemeente Leeuwarders deel Reacties; dit zijn de reacties die via de 'reply* button door de burgers zijn gegeven; deze worden automatisch door het systeem geregistreerd. Er wordt ook op andere manieren gereageerd (bellen met het wijkbureau, bezoeken van het wijkbureau, aanspreken van de wijkagent.) Deze reacties worden niet geteld en zodoende zijn ze niet opgenomen in bovenstaande tabel. Huiselijk geweld geweld op straat Het deelnemen aan de pilot inzet huisverbod bij een vermoeden van kindermishandeling in Noord Nederland. Het uitvoeren van de Wet tijdelijk huisverbod (WTH). Meetbaar resultaat 2015 2016 Meldingen huiselijk geweld 3 2 Huisverbod 0 0 Het aantal huiselijk geweld meldingen is in de eerste helft van 2016 gedaald t.o.v. dezelfde periode in voorgaande jaren. Wel dient te worden opgemerkt dat het 'dark number' bij huiselijk geweld landelijk gezien erg groot is. Op 1 januari 2009 werd het huisverbod als instrument in de strijd tegen huiselijk geweld ingevoerd. Sinds die datum is er 4 keer gebruik gemaakt van dit instrument en een huisverbod aan een bewoner van deze gemeente opgelegd, het meest recent in 2013. Jeugd en veiligheid Bij meldingen aan het gebiedsteam die over jeugd gaan onderzoekt de medewerker van het gebiedsteam met de jongere en zijn/haar omgeving wat de best passende oplossing is voor het probleem. Het inzetten van opbouwwerk door middel van uitvoering door Stichting Welzijn Middelsee. Het doen plaatsvinden van Jeugdoverleg Middelsee (gemeente, opbouwwerkers, jeugd- coördinator en wijkagenten politie). Meetbaar resultaat 2015 2016 Incidenten overlast jeugd 71 44 Het aantal jeugdoverlast meldingen is in het eerste halfjaar van 2016 gedaald t.o.v. dezelfde periode in voorgaande jaren. De meeste overlast werd veroorzaakt rondom de basisscholen in Stiens. Aannemelijk is dat de beide wijkagenten van Leeuwarderadeei een positieve rol hebben gespeeld in deze daling. Ze hebben zelf contact gezocht met de overlastgevende jongeren, maar daarnaast hebben ze ook meerdere werkopdrachten uitgezet om deze locaties in Stiens frequent mee te nemen in de surveillance. Fysieke veiligheid Het inrichten van de wegen conform het Duurzaam Veilig principe. Het door middel van specifiek toezicht - in het bijzonder op alcohol en snelheid - (alcohol gerela teerde) verkeersongevallen laten afnemen, de objectieve verkeersveiligheid laten toenemen zodat het subjectieve gevoel van verkeersonveiligheid afneemt. Meetbaar resultaat

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 107